Historie hudebního školství ve Slavičíně      

 

     Dříve narozeným občanům Slavičína je asi známo, že dávno předtím, než byla v našem městě zřízena hudební škola nebo její pobočka, působil zde všestranný hudebník pan Josef Gadas. Jako varhaník a tzv. regenschori v kostele sv. Vojtěcha zajišťoval hudební doprovod ke každodenním mším a veškeré hudební dění při větších bohoslužbách a slavnostech v kostele.

     Jeho zásluhou vznikl v té době, tedy začátkem padesátých let, také chrámový pěvecký sbor a orchestr. Pod jeho vedením tato amatérská tělesa obohacovala slavnostní  duchovní obřady ve slavičínském kostele. Muzikanty do orchestru si vychovával pan Gadas sám, působil tedy nejen na úrovni duchovní, ale také světské. Jako pedagog soukromě vyučoval mnoho našich občanů hře na různé hudební nástroje, především smyčcové a dechové a taktéž vychoval spoustu dobrých amatérských muzikantů na žesťové nástroje. Ti své schopnosti uplatnili ve slavičínské dechovce, kde také on sám hrával na klarinet. Pokud bychom chtěli vyzvednout  mimořádné výsledky u jeho žáků, vzpomeňme dceru Helenu Červenkovou - Gadasovou, dnes žijící v Brně. Ve své době byla známou sólovou hráčkou na cimbál a zároveň členkou vynikajícího brněnského profesionálního souboru BROLN (Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů).

     Z našich občanů pak vzpomeňme jeho žákyni - paní učitelku Janu Poláškovou, která se uplatnila jako houslistka v amatérských folklórních souborech, dále spolu se svými sestrami Miluškou a Štěpánkou krásným zpěvem zpestřovala bohoslužby v místním kostele a působila také pedagogicky na základní škole, kde vyučovala děti hudební výchově. Na svůj nejmilejší nástroj – varhany naučil hrát svého nástupce pana Pavla Kozubíka, který se po jeho smrti ujal funkce varhaníka v našem slavičínském kostele. Je proto zřejmé, že působení tohoto amatérského všestranného hudebníka v našem městě bylo ve své době jedinečné a velmi záslužné, protože tak připravoval půdu pro hudební vzdělávání dalších nadšených a zapálených muzikantů.

    Samotný vznik školy se datuje rokem 1965, kdy byla ve Slavičíně zřízena pobočka Lidové školy umění Valašské Klobouky (ředitelé – Antonín Bařinka a Bedřich Bail). Na této pobočce vyučoval zpočátku jediný kantor, ing. Vladimír Mikulec, který dojížděl z nedalekých Luhačovic. Podobně jako jeho předchůdce Gadas vyučoval  kromě smyčcových nástrojů a klavíru všechny ostatní nástroje, o jejichž výuku byl ve Slavičíně zájem. Během působení pana Mikulce a později také jeho manželky Naděždy Mikulcové, která se věnovala mladým klavíristům, se pozvedla úroveň amatérská na úroveň téměř profesionální.  O tom svědčí velký počet žáků přijatých ke studiu na uměleckou školu – konzervatoř, což bylo v těch letech vzácnou událostí. Manželé Mikulcovi za dobu svého působení ve slavičínské pobočce vdechli do své práce profesionalitu a nastolili řád hudebnímu vzdělávání.

      Během dalších let zájem o studium hudby  i dalších uměleckých oborů ve Slavičíně roste.

V roce 1979 se škola osamostatňuje a svým 150 žákům nabízí vzdělávání ve třech uměleckých oborech  – hudebním, výtvarném a tanečním. Řízením školy je na rok pověřen učitel František Maňas z Valašských Klobouk, ale již v roce 1980 se stává ředitelem František Staněk.

     Škola v tomto počátečním období řeší řadu problémů - například jak při narůstajícím počtu žáků najít vyhovující prostory pro výuku. Zpočátku se vyučovalo v učebnách slavičínské základní školy, poté v budově "Hasičské zbrojnice", ale problém se konečně vyřešil v roce 1989, když škola získala od města k užívání samostatnou budovu, která slouží doposud. Díky těmto novým prostorám si dodnes děti mohou vybírat ze široké nabídky studia hudebních nástrojů, sólového nebo sborového zpěvu a také mohou navštěvovat výtvarný obor.

     Za působení ředitele Františka Staňka škola přešla v roce 1991 do právní subjektivity, což znamenalo větší samostatnost v rozhodování, ale zároveň i větší zodpovědnost a náročnost v práci školy. Výrazně se zvyšuje úroveň školy, hlavně v hudebním oboru. Mladí slavičínští muzikanti se začínají prosazovat na soutěžních i koncertních podiích a díky jejich výborným výsledkům se jméno "malé školy" dostává do povědomí široké hudební veřejnosti. Velké hudební úspěchy zaznamenávají nejen sólisté, ale také žákovský komorní orchestr pod vedením Františka Staňka, komorní soubory, např. kvartety zobcových fléten, houslové soubory a dětský pěvecký sbor Tučňáci.

Z iniciativy manželů Staňkových vznikl také Komorní orchestr města Slavičína, který pod jejich vedením často koncertuje ve Slavičíně i okolí, ale zúčastnil se i mimo jiné např. mezinárodní soutěže Pro Archi Jeseník 2000, kde získává ve své kategorii 1.místo.

     V roce 2000 byla ředitelkou školy jmenována Jana Jakúbková a novým zřizovatelem školy se od roku 2001 stává Krajský úřad Zlínského kraje. Vlastníkem školní budovy je Město Slavičín a od roku 2001, díky vstřícnosti vedení Radnice užívá objekt základní umělecká škola bezplatně.

Po dohodě s vlastníkem a za jeho finanční podpory prochází v tomto období  řadou oprav a úprav interiéru, které umožnily vylepšení provozních podmínek  (provedení sanačních omítek, rekonstrukce výtvarných učeben, sociálního zařízení a šaten, učebny hudební nauky a koncertního sálu školy).

     V září roku 2000 vzniká při ZUŠ Slavičín z iniciativy uč. Anny Frajtové smíšený pěvecký sbor Cantare, do kterého se zapojili téměř všichni učitelé školy, ale hlavně příznivci zpěvu ze Slavičína a blízkého okolí. Sbor se nadšeně zapojuje nejen do hudebních aktivit školy, ale pořádá také samostatná pěvecká vystoupení a koncerty a aktivně se tak řadí mezi amatérská slavičínská sdružení, která se svou činností podílejí na kulturním životě veřejnosti.

     V roce 2006  uč. Zdeněk Kozubík  zakládá školní žákovský orchestr, který pracuje pod jeho vedením ve dvou úrovních: jako orchestr přípravný, na který navazuje orchestr tzv. hlavní. Školní orchestry se prezentují jak na běžných koncertech, tak např. na plese ZUŠ Slavičín, akci ZUŠ v parku či akcích města. 

      Škola zůstává dvouoborovou a daří se jí zachovat stávající úroveň hudebního oboru, vedle něhož se zvedla také úroveň oboru výtvarného, a to nejen v oblasti materiálního vybavení tříd /nová keramická pec a hrnčířský kruh, nové vybavení učeben/, ale také v kvalitě a úrovni výuky, která je již 11. rokem obohacována pořádáním pravidelných kurzů kresby a malby v přírodě. 

     Žáci obou oborů reprezentují pravidelně školu a Město Slavičín v  hudebních a výtvarných soutěžích a často se dostávají přes okresní a krajská kola až do kol celostátních, což svědčí o nadšení, píli a svědomité práci našich žáků a mimořádně kvalitní a uznávané práci jejich pedagogů.

Dávné i nedávné úspěchy žáků a jejich pedagogů v krajských i celostátních kolech soutěží si můžete prohlédnout ve formátu pdf zde.

Kontakt

Mgr. Jana Jakúbková, ředitelka školy Mezi Šenky 121
76321 Slavičín
Tel.: 577 341 201
Mobil: 737 109 538
reditel@zus-slavicin.cz